Český med

Motto

„Propagovat vztah a lásku k přírodě, význam včelařství pro zemědělství, lesnictví, ekologii a celou společnost a spolupracovat s hromadnými sdělovacími prostředky.“
„Vytvářet podmínky pro účinnou propagaci včelích produktů a výrobků z nich.“
„Vytvářet, vlastnit, užívat a chránit průmyslové vlastnictví ČSV, zejména ochranné známky, označení původu, vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory apod. a hospodařit s ním s cílem propagovat a chránit včelí produkty tuzemského původu.“
Stanovy Českého svazu včelařů
§ 3 – Poslání a cíle činnosti ČSV, písmeno g), h), ch).

Téměř každá rodina má svého lékaře. Každá rodina by měla mít svého včelaře. První krůček k tomu může být znalost o tom, co se skrývá za ochrannými známkami Český, Moravský a Slezský med.

Ochranná známka Český med je označení pro včelí med získaný společenstvím včely kraňské Apis mellifera carnica ze sesbíraných sladkých šťáv květů rostlin (nektar) nebo ze sekretů živých částí rostlin nebo na živých částech rostlin se vyskytujících (medovice) na území České republiky. Tento med je ovlivněn jak genotypem včely medonosné, tak složením flóry na území České republiky, a tím je dosaženo jeho jedinečného složení jak poměrem jednoduchých cukrů, tak obsahu pylových zrn a minerálních látek. Botanický původ medu tak silně ovlivňuje jeho organoleptické vlastnosti.

Jakost a znaky, které odlišují Český med od výrobků pocházejících z jiných oblastí, je dále dána zejména zpřísněnými požadavky na obsah vody (max. 18 % u všech druhů), hydroxymethylfurfuralu (max. 20 mg/kg u všech druhů) a sacharózy (max. 5 % u všech druhů medu).

Doplňující kritéria pro Český med jsou:
 • geografický původ na území České republiky bez jakékoli příměsi jiného medu;
 • medovicový med lze označit jako český, pokud vykazuje kladnou polarizaci před i po inverzi;
 • minimální kontaminace včelích produktů chemickými látkami, tj. rezidui léčiv, zajištěná celorepublikovou organizací léčení včel s vyloučením antibiotik a sulfonamidů,
 • produkční včelstva musejí být chována na území České republiky.

Kvalita Českého medu a jeho specifický charakter jsou dány vysoce specifickou flórou a vegetací na území České republiky a diverzitou ekosystému, umožňující chov včel především mimo průmyslové oblasti.

Ve světě ojedinělý stupeň organizovanosti českých včelařů v Českém svazu včelařů (více než 97 %) umožňuje koordinovaný postup v zavádění moderních metod včelaření a ochrany zdraví včelstev do praxe.

Vynikající renomé Českého medu je dáno též jeho historií na území České republiky. Podle písemných dokumentů se med na dnešním území státu produkuje od 5. století n. l. Včelařské patenty byly vydány v roce 1775 pro Moravu a Slezsko a v roce 1776 pro Čechy. V roce 1785 bylo v Čechách zjištěno 39 389 včelstev, v roce 1843 pak už 106 330. V roce 2006 bylo na území České republiky 48 678 včelaři chováno celkem 525 560 včelstev.

Ochranná známka ČESKÝ MED může být použita pro med splňující všechny podmínky normy jakosti Českého svazu včelařů č. ČSV 1/1999 ČESKÝ MED. Kritéria podle této normy jsou přísnější než některé fyzikální a chemické požadavky podle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 76/2003 Sb. a Směrnice Rady EU 2001/110/ES o medu. Český med je hodnocen podle „Harmonized methods of the European Honey Commision, 1997“. Kontrolním orgánem pro dodržování fyzikálně-chemických parametrů Českého medu je Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol u Libčic nad Vltavou.

Pro získávání a zpracování medu vyšší kvality, odpovídajícímu fyzikálními a chemickými požadavky normě č. ČSV 1/1999 ČESKÝ MED, jsou předepsány tyto zásady:
 • do medu se nesmí při prvním vytáčení v sezóně dostat v nadměrném množství zimní zpracované cukerné zásoby, popřípadě v průběhu celé sezóny zbytky z podněcování včelstev cukrem v bezsnůškovém období;
 • medné plásty se odebírají pouze s vyzrálým medem s obsahem vody pod 19 procent, tj. plásty u květových medů alespoň z jedné třetiny zavíčkované, u kterých při prudkém trhnutí nestříká sladina z nezavíčkovaných částí;
 • při zpracování (ztekucování) medu neohřívat med na teplotu vyšší než 50 °C a ne déle než 24 hodin;
 • obsah sacharózy u akátového medu se měří nejdříve po dvou měsících skladování při teplotě 18 – 22 °C.

Orgánem, kterému přísluší kontrola kvality Českého medu, je Státní zemědělská a potravinářská inspekce ČR. Orgánem, jemuž přísluší kontrola chovu včel a zpracování medu pro obchod z hlediska veterinárních předpisů, je Státní veterinární správa ČR.

Značení na etiketách je ČESKÝ MED. Značení doprovází obligatorní údaje o druhu medu (akátový, květový, lesní atp.).

Veškeré aktivity Českého svazu včelařů spojené s ochrannou známkou Český med sledují několik cílů:
 • potlačování falešných a klamavých údajů o původu zboží,
 • poskytnutí informačního ukazatele spotřebiteli,
 • zabránění nekalé soutěže,
 • zamezení dovozů nekvalitních zahraničních medů s rezidui antibiotik a sulfonamidů či s původci pro včely nebezpečných chorob,
 • zamezení falšování medu průmyslově vyráběnými náhražkami (např. fruktózovými sirupy).

(Všechny informace výše uvedené pro ochrannou známku Český med platí ve stejném rozsahu pro známky Moravský med a Slezský med, které jsou rovněž majetkem ČSV).

Vladimír Lněnička
RNDr. Robert Šmied

sekretariát ÚV ČSV

 

 

VYUŽIJME INZERCE

 

A BUĎME PŘÁTELI, NE KONKURENTY

 

         Již téměř sto padesát včelařů – členů ČSV využívá výhody bezplatné elektronické propagace medu jejich včel na stránkách ČSV www.ceskymed.eu. Po velmi jednoduché registraci včelaře a jeho zapojení do systému může včelař do snadno vyplnitelné šablony (která zabezpečuje stejné podmínky inzerce pro členy ČSV) zadat informace o své nabídce medu. Pro potenciálního zákazníka je pak nesmírnou výhodou, že pomocí jednoduchého vyhledávání nalezne nejen adresu svého nejbližšího včelaře, ale jediným kliknutím i mapu území, kde včelař med prodává. A o tom to je. Aby si spotřebitel koupil kvalitní, nepoškozený, český, moravský nebo slezský med, chráněny ochrannými známkami ČSV. Aby mu dal přednost před medovými směskami původu různého, které jsou na našem trhu pod označením Český výrobek prodávány za např. 120 – 140 Kč/kg , ale i za částky vyšší.

         Členové ČSV, využijte stránky www.ceskymed.eu. Inzerce na nich je pro vás zdarma. A buďme přáteli, a ne konkurenty. Tím mám na mysli to, že ti z nás, pro které je práce s počítačem a internetem samozřejmostí, pomohou s registrací a inzercí těm, kteří jsou třeba starší a sami s počítačem nepracují. Může to být příklad nádherné spolupráce členů spolku, která ve svém důsledku bude přínosem pro všechny. Informace o kvalitním medu a jeho prodeji „ze dvora“ se tak bude stále a rychleji šířit ku prospěchu nás všech.

 

 

RNDr. Robert ŠMIED

 

pracovník sekretariátu ÚV ČSV

Kontakt:

smied@vcelarstvi.cz


TOPlist