Členská 26.4

Český svaz včelařů, o.s. , základní organizace Zlatá Olešnice ev. číslo 403 08
Bankovní spojení : Poštovní spořitelna č. Účtu :215086171/0300 I.Č 75106221
předseda mob. 731333465 jednatel mob. 732460597

Zápis z jednání členské schůze ZO ČSV o.s. Zlatá Olešnice konané dne 26.3.2011 v Restauraci „V ÚDOLÍ“. Tato členská schůze byla svolána dle stanov ČSV, schůze je usnášeníschopná, přítomno 17 členů, což představuje nadpoloviční většinu. Zapisovatelem zvolena J. Šídová.


1. Schůzi zahájil předseda organizace Stanislav Šída v 14,00 hod. a přivítal členy a hosty schůze : učitele včelařství p. Zdeňka Moravce z Liberce a přítele Svobodu jednatele ZO ČSV Tanvald.
2. Přítel V. Černý přečetl zápis z členské schůze ZO Zlatá Olešnice ze dne 27.11.2010. Zápis byl schválen.
3. Předseda seznámil členy s výsledkem podzimního ošetření včelstev proti varroáze a poděkoval všem, kteří se na léčení podíleli. ZO Zlatá Olešnice nemusí přeléčit včelstva v jarním období.
4. Předseda seznámil přítomné s významem ošetření včelstev formidolem a vyzval je k sestavení objednávky formidolu na rok 2011.
5. Předseda vyzval členy k nahlášení úhynu včelstev k 1.5.2011. Zajistí důvěrníci a předají informaci předsedovi.
6. Bylo zhotoveno nové razítko organizace z důvodu změny názvu okresního výboru na okresní organizaci Jablonec nad Nisou – zajistil předseda.
7. Předseda informoval o dosud trvající situaci, kdy ZO nemá vystaven REGISTRAČNÍ LIST organizace. Situace bude vyřešena do konce dubna 2011. Zajistí předseda S.Šída.
8. Členská schůze projednala a schválila nové složení vedení organizace, konkrétní změny nastaly na pozici jednatele, kterou bude zastávat J. Šídová a stávající jednatel V. Černý se vrací na pozici předsedy kontrolní a revizní komise. Hlasování : 16 pro, 1 se zdržel, 0 proti ze 17 přítomných členů.
9. V návaznosti na změnu funkcionářů ZO budou muset být změněny podpisové vzory a razítko v Poštovní spořitelně v Jablonci nad Nisou.
10. Přítel Černý podal zprávu o jednání se starostkou Plavů p. Mužíčkovou o možnosti poskytnutí příspěvku naší ZO na léčení včelstev. Přítel Černý bude pokračovat v zahájeném jednání se starostou Zl. Olešnice o finančním příspěvku a podá zprávu.
11. Přítel Černý podal hlášení na obecní úřady o umístění včelstev členů naší ZO.
12. Informace o plánovaném výletu na akci Země živitelka v Českých Budějovicích : cena autobusu 15 – 20 tis. Kč, nutno shromáždit další případné zájemce i mimo naší základní organizaci. Zprávu podal V. Černý.
13. Přítel Čech nabídl možnost zajištění setkání s profesionálním včelařem u Litoměřic s možností návštěvy Zahrady Čech. Návrh bude dále projednáván dle zájmu členů.
14. Tradiční setkání členů naší organizace „Pod ořechem“ u Šídů se uskuteční v letních měsících, datum konání bude upřesněno.
15. Přítel Svoboda zmínil organizační nedostatky školení na počítačový program vedení základních organizací ČSV v Liberci, na které se dostavila J. Šídová a Ing. Svoboda. Školení bylo zrušeno z finančních důvodů, avšak přihlášeným účastníkům ani okresnímu jednateli nebyla podána žádná zpráva o nekonání semináře. Vynaložené úsilí obou účastníků bylo zbytečné.
16. Přítel Štumpf informoval členy o nových webových stránkách naší organizace a vyzval členy, aby podávali příspěvky a náměty, které pomohou ke zlepšení jejich obsahu a podají bližší informace o dění v naší organizaci.
17. Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi v 18,00 hod.

Předseda ZO ČSV o.s. Jednatel ZO ČSV o.s.
Stanislav Šída Jana Šídová

Ověřovatelé zápisu
Krafek Jan Havlíková Jaroslava

Ve Zlaté Olešnici 26.3.2011.
 


TOPlist